آموزشی کلاس سوم و چهارم

سلام به پسرای گلم 

در ادامه ی مطلب کلیک کنید و تکلیف امروز را بر دارید .ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ جمعه چهاردهم آذر ۱۳۹۳ توسط فرشته حسینی

سلام به پسرای گلم 

هم معنی و مخالف و هم خانواده ی کلمه های زیر را در کتاب بخوانیم خود وارد کن .

1) هم معنی کلمه های زیر را بنویسید .

حکیم = انسان دانا و خردمند               اندیشه = فکر ، گمان           شرح = گشودن و  آشکار کردن مطلب 

حکمت = علم ، دانش                        روشندل = کسی که دل و روان روشن ارد 

معروف = مشهور ،شناخته شده            نکته دان = کسی که به جزئیات دفت می کند 

خردمند = صاحب خرد                        قدر = ارزش ، اندازه              پند = نصیحت ، اندرز

نقل = سخنی را که از کسی شنیده شده را برای دیگری گفتن 

فصول = جمع فصل                            معروف = مشهور             نجوم = جمع نجم ، ستارگان 

نیک = خوب ، خوش ، زیبا                    بیهوده گویی = کسی که حرف باطل و بی فایده می زند 

2 ) مخالف کلمه های زیر را بنویس .

نخستین # آخرین                 کارنیک #کار بد               معروف # ناشناس          بهترین # بدترین 

خردمند #بی خرد ، نادان        ارزشمند # بی ارزش        بدبختی # خوش بختی    پر معنی # بی معنی 

بزرگ ترین # کوچک ترین 

3 ) هم خانواده کلمه های زیر را در کتابت بنویس .

حکمت = حکیم             نظر = ناظر ، منظره             شرح = تشریح        در واقع = واقعیت 

نجوم = نجم                 نقل = نقال                        فصول = فصل            نیک = نیکو 

بیهوده گوی = بیهوده      
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۳ توسط فرشته حسینی

سلام به پسرای گلم 

هم معنی و مخالف و هم خانواده ی کلمه های زیر را در کتابت بتویس .

1) هم معنی کلمه های زیر را در کتابت وارد کن .

پهناور = وسیع ، گسترده          گرگدن = جانوری خیلی بزرگ با پوست کلفت و با یک یا دوشاخ روی سر 

نسیم = بادی که آرام می وزد       حاشیه = کناره ، گوشه          وزان شد = شروع به وزیدن کرد 

غرش = صدای بلند و ترسناک       اکسیژن = گازی در هوا که برای زنده ماندن لازم است .

زوزه = صدای کشیده و ناله مانند صدای بعضی از حیوانات       ویران = خراب    روان شد = جاری شد 

گسترده = وسیع ، بزرگ             فراهم نمی شود = آماده نمی شود     پر می گشاید = پرها را باز می کند 

سکوت = خاموشی ، بی صدایی      آغاز = شروع           چهره = صورت     شاخ درختان = شاخه ی درخت

کمین کردن = پنهان شدن در جایی برای حمله ی ناگهانی        آوا = مخفف آواز ، صوت ، آهنگ 

مژده = خبر خوش               شاپرک = حشره ای نرم            شادمان = شاد و خوش حال 

2) مخالق کلمه های زیر را بنویس .

پهنا # باریک            معلوم # نامشخص                  آغاز # پایان                  زیبا # زشت 

فایده # ضرر            هیچکس # همه کس              بالا # پایین                   تند # کند ، آهسته 

این سو # آن سو          نشسته # ایستاده            ویران # آباد                شادمان # غمگین 

حاشیه # وسط             آینده # گذشته 

3 ) هم خانواده ی کلمه های درس رابنویس 

پهناور = پهنک ، بهن ، بهنا            پوشانده = پوشاند ، پوشش  ، پوش            مراقب = مراقبت 

غرش = غریدن             مشغول = اشتغال               مواظب = مواظبت        جوشان = جوشیدن 

سکوت = ساکت           معلوم = علم ، عالم ، معلم             گسترده = گسترده 

حفظ = حافظ ، محفوظ                 شادمان = شاد ، شادی ، شادان 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۳ توسط فرشته حسینی

پسر گلم معنی کلمه های زیر را از آخر کتاب یا کتاب کار طلایی و کتاب فرهنگ لغت پیدا کن و بنویس و برای امتحان 

روز شنبه آماده باش .

1- معنی کلمه های زیر را د رکتابت بنویس .

افق :                       پهناور :            صورت :                   می ریزد :          می خیزد :            کبود :

لذت :                     نوازش :             بی خیال :               دل گشا :          رام :            فریبا

حریص:    طمع : رزمنده : غوطه : بحث: صورت گرفت :

صنعت :

2- مخالف کلمه های زیر را در کتابت بنویس .

پیدا # پنهان خنده # گریه  روشن # خاموش  پشت # جلو ، پیش 

نرم # سخت  بی خیال # غیرت مند  شاد # غمگین  زلال # کدر 

رام # وحشی  دل گشا # دل گیر  مهربان # نامهربان 

3 -هم خانواده ی کلمه های زیر را در کتابت بنویس .

دفاع = مدافع ، تدافع  منطقه = نقطه ، مناطق  اتحاد = متحد  مصمم= تصمیم 

صنعت = صنایع  عجیب = تعجب ، عجب  حفظ = محفظه ، محافظ دقت = دقیق ، دقیقه ، دقایق 

حفظ = محفظه ، محافظ وظیفه = وظایف  افق = آفاق  پهناور = پهن ، پهنا

خنده = لبخند ، خندان  موج = امواج ، موجی  کبود= کبودی  لذت = لذات ، لذیز ، لذت بخش 

غوطه = غوطه ور ، غوطه خور ، غوطه باز دل گشا = دلگیر ، دل آرام 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۲ توسط فرشته حسینی

اولین نمونه سوال ها و نکته های فارسی کتاب سوم ابتدایی برای دریافت نمونه سوال ها و نکته ها در ادامه ی 

مطلب کلیک فرمایید .ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ توسط فرشته حسینی

پسر گلم با کمک فرهنگ لغتت و کلمات هم معنی آخر کتاب کلمات زیر را پیدا کن و در کتاب بخوانیم وارد کن .

تکالیف درس شانزدهم

1- هم معنی کلمه های زیر را پیدا کنید .

کلمات ستاره دار را هم به این ها اضافه کن .

دامان :                 آژاده :                             پرورانده :                       با ایمان :

2- مخالف کلمه ها ی داده شده را پیدا کن .

آزاده :                      صبور :                              بیرونی :                         آباد :             امید :

3- هم خانواده ی کلمه های داده شده را پیدا کن  و بنویس .

ایران :                             افتخار :                             شاعر :

آژادی :                            پرورش :                            فدا :

صبور :                             استقلال :                          عهد :                       نیلگون :

برای دریافت کلمه های مربوط به درس  هیجدهم و نوزدهم در ادامه ی مطلب کلیک فرمایید .
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ توسط فرشته حسینی

پسر گلم با کمک فرهنگ لغتت و کلمات هم معنی آخر کتاب کلمات زیر را پیدا کن و در کتاب بخوانیم وارد کن .

1- هم معنی کلمه های زیر را پیدا کنید .

کلمات ستاره دار را هم به این ها اضافه کن .

نسیم :                    بقیه :                    اطاعت :                         اندازه :

رسول :                    شهید :

2- مخالف کلمه ها ی داده شده را پیدا کن .

هوای آفتابی :              لبخند :                   آرامش :                      خنک :

طولانی :                     آهسته :                 برهنه :                        بهترین :

3- هم خانواده ی کلمه های داده شده را پیدا کن  و بنویس .

شهید :                    سهم :                حضرت :                           رسول : 

ساکت :                    بار :

برای دریافت کلمه های مربوط به درس پانزدهم در ادامه ی مطلب کلیک فرمایید .ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۱ توسط فرشته حسینی

تکلیف امشب کتاب بخوانیم 

پسر گلم تکلیف امشب شما این که هم معنی ، مخالف ، هم خانواده ی کلمه هایی که نوشته شده است ار 

در صفحه ی  مربوط به آن در کتاب بخوانیم قرار دهید .

1) هم معنی کلمه های زیر را از فرهنگ لغت یا از آخر کتاب پیدا کن و در کتاب بخوانیم بنویس .

کلمه های ستاره دار درس را هم اضافه کن .

موقع                    مطمئن                           دل گیر                              دل گیری 

2 ) مخالف کلمات داده شده را بنویس .

خشک                         سیراب                         منظم 

3 ) هم خانواده ی کلمات را بنویس .

تعطیل                                 جایزه                                  خشک                                  تزیین

تازه                                    جالب                                   خاطره                                  مطمئن

فصل                                   دقیق
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱ توسط فرشته حسینی

سلام پسر گلم امیدوارم که حالت خوب باشد من در روز شنبه منتظر دیدن شما هستم .

در روز شنبه واحدهای شمارشی که در دفتر انشاء چسبانده شده است  و همین طور شعر های 

مربوط به مساحت و محیط را می پرسم پس سعی کن به خوبی آن ها را مطالعه کنی .

کلماتی که در زیر نوشته شده است به تفکیک مربوط به درس 11 و بعد از آن درس 12 است که از فرهنگ لغت 

خود پیدا کن و در کتاب بخوانیم وارد کن .

درس یازدهم 11 

1- هم معنی کلمات زیر را پیدا کن .

عبور - پیشرفت - کویر - بشر - دیر باز - تقلید - حدود -غول پیکر - فضا - مشغول - استفاده - به همراه کلمه های 

ستاره دار درس را بنویس .

2- مخالف کلمات زیر را پیدا کن .

سوار - سر سبز - سریع - آرامش 

3- هم خانواده ی کلمات زیر را پیدا کن .

منظره - کره - سفر - تقلید - عبور - مسلمان - پرواز - فضا - سرعت - حدود - دیدن 

درس دوازدهم 12

1- هم معنی کلمات زیر را پیدا کن .

آسان - مخترع - ممکن است - پیغام - تلف - نا شنوا - پیام - اختراع - تازه - وارد - مزاحمت - طی - طولانی

 به همراه کلمه های ستاره دار درس را بنویس .

2- مخالف کلمات زیر را پیدا کن .

تازه - با خبر - نا شنوا - ضروری  - جدید 

3- هم خانواده ی کلمات زیر را پیدا کن .

آموزگار - مزاحم - پیغام - احساس - اختراع - خبر - زحمت - متّوجه - حرکت - تلف 

از این که این چند روز تعطیلی غیر منظره توانستی خیلی پر تلاش به آموختن خود ادامه دهی خوش حالم .

پسر گلم خدا قوت همیشه زنده و سلامت باشی .
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ توسط فرشته حسینی
.: Weblog Themes By Blog Skin :.


اسلایدر